ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שנג

ב"ה, א' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שמואל שי'

שלום וברכה!

נעם לי להודע ע"י גיסי הרב שליט"א מהספ"י וההשתדלות מצד כת"ר שי' כאשר ביקר במחנו הט' בסירקיוז, ואף שלדכוותי' בטח אין צורך בהבעת תודה (ובפרט ע"פ מאמר רז"ל שכר מצוה מצוה, וביחוד כפי ביאור תורת החסידות בזה, שמצוה הוא מלשון צוותא וחיבור, פירוש שכר האמתי והיותר גדול הוא עצם קיום המצוה שעי"ז נעשה חבור ושייכות בין מצוה המצוה הבורא והנברא שמצ"ע הרי הם באין ערוך כלל וכלל), בכל זה לא נצרכה אלא להעדפה, להביע הנח"ר מיחס כת"ר האמור, ולהביע ג"כ התקוה שלא רק שיומשך יחס זה אלא שגם יתגדל, שהרי נוגע הוא לחיזוק מוסד תורה, ונצטוינו מעלין בקדש. וסיפר לי ג"כ ע"ד השתדלות כת"ר בהשקו"ט עם מר שפירא שי' ואשר לדבר ישנו המשך, ולכן נדרשה עמידה על המשמר בכדי שיהי' ההמשך בסדר ועד לגמר, וכבר ידוע גודל הענין* במרז"ל שהמצוה נקראת על שם שגומרה, שלכן בטוחני שככל הדרוש יעשה כת"ר בזה ועוד יותר.

ובעמדנו בחדש תמוז הוא חדש הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הנה יגאל כאו"א בתכ"י מכל ענינים המבלבלים אותו ויומשך תוספת ברכה והצלחה בכל ענינים הכללים והפרטים אשר הא בהא תליא.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

ו'שנג

מו"ה שמואל: יאלאוו, סירקיוז. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ו'קמד, ובהנסמן בהערות שם.

גיסי: חדב"נ הרב שמריהו גורארי'.

*) להעיר מירוש' ר"ה ספ"א ד, דבשביל להסמיך גמר המצוה להתחלתה - בתוקפה ג"כ דחיית שבת שהייתה בהתחלתה.