ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שנד

ב"ה, א' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

אגודת נשי ובנות חב"ד סניף תל אביב,

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבן ראשי פרקים מפעולותיהן בשבועות שעברו.

ויהי רצון אשר תתגדלנה הפעולות בכל הכיוונים הן בכמות והן באיכות מתאים לרצון רבותינו נשיאינו, וביחוד כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

שבודאי ינצלו גם כן ימי הגאולה שלו, הימים י"ב וי"ג תמוז לביסוס סניפם ופעולותיו, והתפתחות ככל הדרוש, ויהי רצון שיהי' בהצלחה גדולה ואחכה לבשו"ט.

בברכת הצלחה ולבשו"ט.

במש"כ ע"ד יסוד קופת גמ"ח ע"י סניפן צ יה"ר שיהי' בשטומו"צ, ובימיהן ובימינו יקוים היעוד אפס כי לא יהי' בך אביון, בביאת משיח צדקנו.