ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שנה

ב"ה, א' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

ועד החגיגות אשר בכפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבם מכ"ד סיון, בו כותבים אודות יסוד הועדה והתחלת פעולותי' ובפרט בקשר עם התועדות דחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל חג הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויהי רצון שיבואו כל ההחלטות בפועל באופן הכי טוב ובזה כמובן הנקודה הפנימית, אשר התועדות תביא להחלטות טובות שאחרי כן תתגשמנה בפועל לכל אותם הענינים בם מדובר במכתב בעל השמחה בהנוגע להתועדות דחג הגאולה זה, ובפרט בהנוגע לכפר חב"ד שהוא מיסדו וגם מנהלו ושם צוה ה' את הברכה להעשות מקום מרכזי להפצת המעינות באה"ק ת"ו ע"י משיח צדקנו ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה עד אחרית שנה ואין הדבר תלוי אלא באנשי כפר חב"ד שהיכולת המלאה בידם, ויהי רצון שבעגלא דידן ינצלוה במילואה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'שנה

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 371 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.