ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שנו

ב"ה, ב' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

האברך חיים שלום שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבלת מכתבו, בו כותב אודות סדר הלימודים בהמכינה של הישיבה הק' תורת אמת, אשר השגחה העליונה העמידתו על חלק היפה ללמוד בה, וביחוד נעם לי לראות במכתבו אשר גם הזמן הנשאר מחוץ להישיבה ממלאו הנהו בלימוד התורה וקיום המצות. ובהכלל גדול אשר בהם בהשפעה גם על אחרים בזה ע"פ מ"ש ואהבת לרעך כמוך, ויהי רצון שימשיך בכל האמור וילך מחיל אל חיל ויבשר טוב.

בעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להצלחה בכל האמור.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

במש"כ ע"ד אמירת אתה חונן במוצש"ק צ יעוין בשער הכולל שם. וכמדומה שאנ"ש אומרים הנ"ל וגם אתה חוננתנו.

ו'שנו

חיים שלום שי': דייטש, ירושלים.