ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שנז

ב"ה, ד' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אברהם משה שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ט סיון, בו מקשה על מה שכתבתי במכתבי אני בענין שיטת הרמב"ם בג"ע ממ"ש הרמב"ם בפירוש המשניות לסנהדרין ג"ע הוא מבחר ארץ שמן ודשן וכו' ומביא ממ"ש בכ"מ בעניני ג"ע.

והנה אף כי מבוארים הדברים בכמה ספרים, אבא בזה עכ"פ בנקודת הענין, והוא:

כמה דרגות בג"ע, ובזה ג"ע במדריגה היותר נמוכה, שהוא ג"ע המדובר בפשטות המקראות התחלת התורה, והוא בעולמנו זה, שהרי אין מקרא יוצא מידי פשוטו, שמדובר שם ע"ד פירות ששייכת בהם אכילת הגוף ובזה מדבר הרמב"ם בפירוש המשניות האמור וג"ע זה נברא ביחד עם כל העולם כולו, וכמקראות הללו אלא שע"פ דברי הרמב"ם נעלם לאחרי זה ויתגלה לע"ל.

למעלה מזה ג"ע שאין בהם חומר ולא גשם, והוא לנשמות בלי גופים, ובכללות מתחלק סוג הג"ע אלו לשנים, הם ג"ע תחתון ועליון, ועל שניהם מדובר בארוכה בכ"מ ומהם בזהר חלק ב' דף ר"י ואילך, יעו"ש דמוכח שהוא לנשמה בלא גוף, אלא שבכל א' דג"ע עליון ותחתון אלו כמה דרגות וכמבואר גם בלקו"ת ממנו העתיק כ' במכתבו הקודם.

עוד ענין ישנו, והוא עולם הבא, ובזה פלוגתא של הרמב"ם והרמב"ן הובא בלקו"ת לרבנו הזקן פ' צו טו, ג, שלדעת הרמב"ם הוא ג"כ עולם הנשמות בלי גופים, והכתוב בריש פרק חלק, עוה"ב הוא ענין בפ"ע (שהרי שם מוכרח שהוא לנשמה בגופים, עיי"ש) ולדעת הרמב"ן, העוה"ב הוא לנשמות בגופים, והוא הוא הענין דתחה"מ, וע"פ האמור מובן שאין סתירה מהמקומות שמצטט במכתבו מאחד לחבירו.

דא"ג כתבתי מכבר בזה ונדפס בקובץ ליובאוויטש ט-י. ובודאי נמצא אצל מי באה"ק ת"ו.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'שנז

מו"ה אברהם משה: גרינברג, בני ברק. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'קסח, ובהנסמן בהערות שם.

שכתבתי במכתבי: לעיל ו'ש.

כתבתי מכבר בזה: לעיל ח"ב ר.