ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שנח

ב"ה, ד' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"כ סיון, עם הפ"נ המוסגרים בו, בו כותב אודות הסברא לעשות נתוח, אבל אינו מפרש ענין הנתוח ואפשר הכוונה להנתוח הנקרא Lobotomy ואם כן אינו נראה לי הדבר עכ"פ לעת עתה, כי הרי לפעמים הכי תכופות לא הצליח כ"כ ע"ע בנתוח, שמזה מובן שצריך לנסות בכל האופנים האפשרים מקודם לזה והרי ידוע שכמה מהכדורים (פילן) ובכלל אופני הטפול החדישים שמשתמשים בהם עתה, ישנם כאלה שפעולתם ניכר לאחרי שנה ושנתיים וכדאי הי' אשר הרופא המטפל יכתוב בפרטיות כדרך הרופאים שכותבים אחד לחבירו, בהנוגע תחי' הטפול שעשו עד עתה וכו', ויראו כתב זה להמומחה במקצוע אשר בכאן.

ויהי רצון שכיון שנכנסנו לחדש תמוז הוא חדש הגאולה של רבנו נשיאנו ראש ישראל, וגופא בתר רישא אזיל, הנה הגוף בכל הקומה שלו ועד העקבתא ימשיך מן הראש ככל הדרוש ויגאל כאו"א מכל הענינים המבלבלים ויוכלו לעבוד השי"ת בשמחה שלימה ובטוב לבב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'שנח

לעשות נתוח: בהמשך לזה - לקמן אגרת ו'תכט.