ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שס

ב"ה, ד' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מכ"ט סיון והקודמיו.

וכבר כתבתי בכגון דא, שהעדר אישור מכתבים, ברוב המכריע וכמעט תמיד, מפני ריבוי הטרדות, ולכן עונים על המכתבים הדרושים למענה בכדי להשמר מטעות וכיו"ב שזה בא בראש, משא"כ אישור מכתבים נדחה מפעם לפעם ובפרט בעסקנות מסוימה (הנהלת צעירי אגו"ח, נשי חב"ד וכיו"ב) שמתאשרים הפעולות בהמכתבים ע"ש הנהלת המסגרת.

נעם לי לקרות במכתבו אשר עושים הכנות הדרושות לחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז, ויהי רצון שתהי' זה התחלה טובה לעשיית תכנית מפורטת בעוד מועד, ובמילא יבטלו כמה ענינים בלתי רצוים שהיו עד עתה ע"י החפזון וכו'.

והרי כבר הובטחנו, שאף כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, בכ"ז מחולקים הם, שאז הי' הענין דחפזון ובכל הדרגות דשכינה ישראל ומצרים, משא"כ הגאולה דלע"ל, ומזה מובן ג"כ בההכנה לזה אשר לא בחפזון תצאו, ומבוארים הענינים בהמשך וככה הגדול ועוד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך הצלחה בעבודה הקדושה ובהנקודה התיכונה הפצת המעינות חוצה.