ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שסא

ב"ה, ד' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

מר בנימין שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מבשר טוב אשר מציעים לו לארגן את הנוער בבית הכנסת בו משרת בקדש בתור מנהל, לשוחח עמהם בעניני תורה ויהדות, וכן אשר יבקר לעתים קרובות בבית הכנסת.

ובודאי למותר להאריך שבאם תמיד מוכרחים היו בזה, בודאי אשר בעקבתא דמשיחא ובפרט בין הנוער אשר כל שינוי לטובה בהם, הרי זה נוגע לאופן בנין ביתם בישראל לכשיגיע זמנם להנשא, ז.א. נוגע לדורות ולדורי דורות, שמזה מובן שכל יגיעה והשתדלות בזה כדאיות הן.

וכבר מלתי אמורה בכגון דא, שבהנוגע להנוער דארצות הברית, הנה בכל הגילים ובכל הכתות, צריך ללמדם הלכות הצריכות למעשה בחיי היום יומים, ולא עוד אלא שהלואי הי' קובעים לימוד זה גם המבוגרים והגדולים כי העם הארצות בדור הכי צעיר, בעניני ברכות הנהנין, תפלה שמירת שבת וכו' וחסרון הידיעה בהם, הכי מבהילים, ורואים במוחש הענינים הנגררים על ידי זה הבלתי רצוים לגמרי, וק"ל אף שפשוט שאינו דומה שיעור הזמן שיש לקבוע בזה בכל הכתות, אבל פשוט שמוכרח הלימוד, ושמוכרח לעורר ולזרז התלמידים שגם בשעות העומדות לרשותם, יחזרו על דינים אלו ויוסיפו ללמוד בהם, ובפרט שהרי הקיצור שלחן ערוך מועתק גם לשפת המדינה, שפה האנגלית.

אף שאינו מזכיר עד"ז תקותי שמתאים לדבורנו, יש לו קביעות עתים בלימוד החסידות וגם מוסיף בזה דמעלין בקדש כציווי רז"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

במ"ש אודות ראיון, יתדבר בזה עם המזכירות בהנוגע לזמן המתאים.

ו'שסא

בנימין: סערוויא, ברוקלין.