ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שסב

ב"ה, ד' תמוז, תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה ירחמיאל שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מהכנסתם לדירה חדשה צ

הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט בעבוה"ק בהפ' המעינות.

במש"כ ע"ד המקוה צ מובן שצריך להשתדל בכל עוז לעשות מקוה בשכונתם צ עכ"פ מקוה לאנשים לחוד. ואין לך דבר העומד בפני הרצון. ובפרט ענין נעלה כזה. ועיין לקו"ת תבוא (מג, ב) רמזי תהלים בסו"ס אור תורה להה"מ ע"ד הבעש"ט ועוד.

ו'שסב

מו"ה ירחמיאל: בלומנפלד, ריא. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"א ג'תפב. ג'תשיט. לקמן ו'תעז.