ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שסג

ב"ה, ה' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מז"ך סיון במ"ש אודות ביהכ"נ החדש בקשר עם הקייטנא.

כנראה שלא נודע להם מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר למנהלי ביהכ"נ במאנטרעאל, על אשר סרבו לעשות שם מסיבות שבת, והלבישו הענין בקדושת ביהכ"נ וכו'ו

ויהי רצון שכיון שממשמשים ובאים ימי י"ב וי"ג תמוז שהי' נצחון למעלה מדרך הטבע, הנה סו"ס ינוצחו ויתבטלו כל הענינים המפריעים להנהלת כפר חב"ד מתאים לכוונת מייסדו ומנהלו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר ויעשה זה בחסד וברחמים ומתוך הרחבה אמיתית ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור עד אשר לילה כיום יאיר.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

ו'שסג

ביהכ"נ החדש בקשר עם הקייטנא: שהביהכ"נ צריך מאד לתפלה ולימוד.

מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר: אג"ק שלו ח"ח ב'רפא.