ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שסד

ב"ה, ה' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה בנימין אלי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מאדר"ח תמוז ומב' תמוז עם המצורף אליהם, ובודאי בהזדמנות יודיע השער הרשמי של הפרנק וכו' וכו'.

ויהי רצון שיהי' הענין בדענעמארק התחלה טובה להפצת המעינות במדינה זו והמדינות שבסביבתה, ובהעלמות שהיו עד עתה תוגמר תקופת ההתחלה, אשר רק כל התחלות קשות, ויפוצו המעינות חוצה, תורה תמימה נגלה וחסידות גם יחד, ומגלגלין זכות ליומין זכאין הם י"ב וי"ג תמוז הבע"ל גאולת רבנו נשיאנו ראש ישראל הרי גופא בתר רישא גריר, ויהי רצון שיגאל כאו"א מאתנו בתכ"י בגאולה מכל הענינים המבלבלים ובנצחון גלוי עליהם כמו שהי' בימים ההם לפני ל"א שנה, ומתוך הרחבת הדעת יגבירו חיילים בכל אותם הענינים עליהם מסר נפשו בעל השמחה, ולכל לראש בהעמדת תלמידים יראי ה' ולומדים תורתו תמימה (הנגלה והפנימית) ומקיימי מצות ה' בהדור.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט.

ו'שסד

מו"ה בנימין אלי' שי': גורודצקי, פריז. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תשסד, ובהנסמן בהערות שם.

הענין בדענעמארק: פתיחת ישיבה.