ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שסה

ב"ה, ה' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

ו במ"ש אודות האברךו. שי', לע"ע לא נתקבל ממנו מכתבים, ויש להסבירו ע"פ מאמר רז"ל שכשנולד ילד במשפחה ה"ז סימן ברכה לכל הענינים, ובפרט שהרי כבר ראה גם בעיני בשר שינוי לטוב וההתחזקות בבטחון בהשי"ת תגדיל עוד יותר ותמהר וגם תחיש.

במה שכותבת היא (מרתותחי') אשר עיפה היא ביותר מעבודתה בביה"ס ומעבודת הבית, תקותי חזקה שזה רק בתקופת ההתחלה לאחרי ההפסק משך זמן, אבל צעד אחר צעד נכנסת למסלול וגם מתרגלת ומסדרת זמנה באופן שמתמעטת העיפות הלוך ופוחת עד שתעבור לגמרי, והרי הסיפוק נפשי שבודאי כרוך בעבודתה קדושה זו ימהר עוד יותר בהעברת העיפות ותמורתה הוספה בכחות הגשמים והרוחנים גם יחד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולהצלחה בניצול יומין זכאין ימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל המחכה לבשו"ט.