ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שסו

ב"ה, ה' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ח הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל

מדות וכו'

מו"ה ישראל שי'

שלום וברכה!

בנועם נודעתי זה מכבר, אשר נכנס כת"ר לכהן בקודש בישיבה הק' תומכי תמימים מיסודם ובהנהלתם של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ובנו כ"ק מו"ח אדמו"ר צ זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. וביחוד נעם לי לקבל אחרי כן הידיעות אודות הפעולה אשר על התלמידים שיחיו, וז"ע נתקבל ג"כ מכתב כת"ר מעש"ק.

ובעת רצון צ מתאים להבקשה צ אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להצלחה מופלגה בכל עניני הישיבה, ובנקודה התיכונה והפנימית צ להעמיד תלמידים ראוים לשמם תמים [להעיר מערכין ל"א, א, תמימה רבי אומר כו' ובפה"מ. ומזהר חלק ג' קסג, ב]. ביחד עם סגל הר"מ והר"י והמשפיעים דישיבה קדושה זו.

וע"ד פלוגתא דרבי וחכמים בערכין (שם), שלרבי צ לרוב המפרשים צ תמימה הפי' משלימה החסרון דשנה זו, אבל אין משלימה החסרון דשנים אחרות, אבל מעלה בדבר שתמיד תמימה היא, שנת החמה. משא"כ לחכמים, הנה אף שלפעמים ימי' רק ימי שנת הלבנה, מעלה בענין שלפעמים לא רק עצמה תמימה, אלא שמשלימה ומתממת השנים שעברו, שהרי זהו ענין חדש העיבור.

ובעבודת השי"ת צ זהו החילוק שבין עבודת הצדיקים (וכמבואר בתניא אשר אפילו בינוני ועאכו"כ צדיק, לא עבר עבירה מימיו והולך תמיד לבטח דרכו) ועבודת בעלי תשובה (שכשהם במעלתם הרי הם משלימים גם החסרונות שמעבר, שזדונות נעשו להם כזכיות, ובלשון רז"ל הי' רגיל לקרות דף א' יקרא שני דפים כמשל חבל הנפסק וחוזר וקושרו שבמקום הקשר הוא כפול ומכופל (יעוין אגה"ת לרבנו הזקן סוף פרק ט')]

והרי זוהי מעין מעלת תורת החסידות על תורת המוסר, וכידוע המשל מהבעש"ט אשר, שני אופנים בשמירה מגנב: ע"י קול צעקה "גנב בבית" ולהבריחו, ואז לאחרי זמן הרי חוזר ובא, או להתחזק ולתפסו עד שאין יכולת (או גם אין לו רצון) שוב לגנוב. וכזה הוא החילוק גם דתורת המוסר ותורת החסידות.

ובימים אלו שלפני ימי חג הגאולה, י"ב וי"ג תמוז, גאולת מנהל הישיבה כ"ק מו"ח אדמו"ר, והרי גופא בתר רישא אזיל, הנה יהי רצון שיגאל כאו"א מאתנו בתכ"י מכל הדברים המבלבלים, ובנצחון גלוי עליהם כמו שהי' בימים ההם לפני ל"א שנה, ומתוך הרחבת הדעת יגבירו חיילים בכל אותם הענינים עליהם מסר נפשו בעל השמחה, ולכל לראש צ בהעמדת תלמידים יראי ה' ולומדים תורתו תמימה (הנגלה והפנימית) ומקיימי מצותיו בהידור.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל האמור ולבשו"ט בזה.

ו'שסו

מו"ה ישראל שי': גרוסמן, ירושלים. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ד ה'רסח.

המשל מהבעש"ט: ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'תקנד.