ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שסח

ב"ה, ו' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה רפאל נחמן שי' הכהן

שלום וברכה!

ו לפלא שאינו מזכיר דבר בהנוגע לעניני אנ"ש הכללים אשר באמת הם הצנור והכלי לעניני אנ"ש הפרטים, והרי אין כל נפק"מ באם מודים בזה או אין מודים בזה, ובסגנון הרמב"ם שהרי הדיעות הולכות אחרי המציאות ולא המציאות אחרי הדיעות, אף שכפי ששמענו מרבותנו נשיאנו, באם אפילו לא היו ענינים הכללים נוגעים ובהם תלוים ענינים הפרטים, ג"כ צריכים להתענין בזה להתאמץ ולהתייגע בביסוסם ותיקונם וק"ל, ויהי רצון שס"ס תחדיר הכרה הנ"ל בתוככי כל אחד מאנ"ש, ואז יקבלו כל הענינים הכללים פנים יפות ופנים מאירות, ותיכף תתראה ג"כ הטבה בענינים הפרטים.

והרי נמצאים אנו בימי סגולה בימים שלפני חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז, גאולת רבנו נשיאנו ראש ישראל, וגופא בתר רישא אזיל יהי רצון אשר בכל הקומה ועד העקבתא יומשך מן הראש ככל הדרוש ותהי' הקומה שלימה ואחידה ובמילא גם הגאולה שלימה ואחידה ויוכל לעבוד השי"ת בשמחה ובטוב לבב.

בברכה לבשו"ט ובברכת חג הגאולה.

ו'שסח

הרה"ח... הכהן: אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'רסט, ובהנסמן בהערות שם.