ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שסט

ב"ה, ו' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבה מעש"ק במדבר והקודמו.

כמדומה כבר כתבתי לה ובכל אופן כן הוא הוראת חז"ל אשר אין להתערב בין איש לאשתו ובפרט בנדון האמור, אשר באמת שניהם יראי ה' ומקיימי מצות, ואם אפילו ישנם איזה פרטים הצריכים תקונים או עכ"פ שיפור, טוב יותר להשפיע בזה בעקיפין ובדרכי נועם ובדרכי שלום דוקא, ובנוסף על שזהו דרך הראוי, הרי גם להצלחת השפעה, רואים במוחש אשר בעקיפין ובקירוב פועלים יותר מאשר ברוגזה ובאופן דיקוב הדין את ההרו.

ויהי רצון אשר לארך ימים ושנים טובות תרווה רוב נחת אמיתי הוא נחת יהודי חסידותי מכל יו"ח שי'.

בברכה לבשו"ט.