ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שעא

ב"ה, ז' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתביכם מכ"ד וכ"ה סיון. נעם לי לקרות בהם עכ"פ ראשי פרקים מפעולות צעירי אגודת חב"ד סניף ו ובטח יתקבל המשך ידיעות בזה, ויהי רצון שיהי' תוכנם בשו"ט טוב האמיתי טוב לשמים וטוב לבריות.

אגרת לתלמידים מט"ו סיון התשי"א, יש לפרסמה באופן המתאים, כי הרי תוכנה מתאים לכל שנה ושנה ואין צורך באגרת חדשה.

במ"ש אודות השתמשות חב"ד באולם השרוי במחלוקת, ויש חשש מתגובת הצבור, אינה מובנת הסברא להשתמש באולם זה, כי מה מכריחם להכנס בספק ובפרט בחדשים אלו אשר האוירה מתוחה ביותר.

בעת רצון אזכיר את התלמידים וכל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים תוכן כתבו.

בתמהון קראתי בסיום מכתבו אשר אומר הוא ושמרו וגו' שהוא היפך ממנהג אנ"ש מדורי דורות, ומובן שהסברה שכותב בזה אינה מספיקה כלל וכלל לבאר הנהגה הפכית מרבותנו נשיאנו שהורו לתלמידיהם וההולכים בעקבותיהם, ולאחרי בקשת סליחתו מוכרחני לאמר שגם ע"פ נגלה מבהילה ההנהגה ע"פ הוראת חז"ל בהנהגת תלמיד לרב (סוכה ל"ב ע"ב, רב אחא ברי' דרבא מהדר כו' הואיל ונפיק מפומי' כו') ובמ"ש בהעדר הסמיכות בלא"ה בביהכ"נ בו מתפלל, יש מקום לומר* שבהרהור בינתים בעניני גאולה או תפלה מתבטל העדר הסמיכות [להעיר גם מפלוגתא הידועה**, על סמוך ממש או לא ממש] משא"כ כשבא באמצע ענין חדש, לא ענין גאולה ותפלה וק"ל.

בעת רצון וועל איך מזכיר זיין אייך ביידען אויף דעם ציון הק' פון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע צו דעם וואס איר באדארפט, און זיכער איז ניטא קיין גרונט אויף צו איבערטראכטען ח"ו און אפילו אויף א קליינעם חלק פון ניערוועזיטעט, און ספעציעל לויט די ערקלערונגען באריכות ובפטריות און אין א אופן וועלכער איז פארשטענדליך אויך אין שכל אנושי, דעם ענין פון השגחה פרטית פון השם יתברך וועלכער איז דער עצם הטוב, פאלט דאך אפ די גאנצע מעגליכקייט פון איבערטראכטען.

עס וואלט געווען גוט אז אלס צוגאב צו דעם וואס געוויס האלט איר אן דעם מנהג בנות ישראל הכשרות צו געבען אויף צדקה יעדער מאל פאר ליכט צינדען ערב שבת און ערב יום טוב, זאלט איר טאן אזוי אויך יעדער וואכען טאג אין דער פריה, ביז קומענדען ראש השנה, און פארשטענדליך אז דאס דארף זיין בלי נדר.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל ובברכת חג הגאולה.

מ. שניאורסאהן

ו'שעא

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 285 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

אגרת לתלמידים: דלעיל ח"ד א'נא.

*) או זה עצמו שחושב שלא יאמר ושמרו בכדי להסמיך כו'. - והנה כהנ"ל הוא לשיטתי' שכותב אבל א) בפי' כתב בסי' ששלילת אמירת ושמרו הוא מפני חשש הפסק ודלא ככתבו. ב) בפי' כ' בפס"ד להצ"צ לאו"ח סרל"ו כמו בנדו"ד שלא לומר ושמרו.

**) מנחות צח, א. ובתוס' שם עח, ב.