ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שעב

ב"ה, ז' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

הנהלת כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ימים אלו נתקבלו הפ"כ מישיבת ועדת הבירורים מר"ח אייר, ומישיבת הועד מט"ז וכו' אייר וח' סיוןו

אין מבואר כלל, מהו הטעם בשכל לשלילת שיווק מאורגן ובפרט לאחרי שזה כמה נדבר בהכרחיות שבזה וכו', ודעתי כבר כתבתי שצריך לנצל הלואות שאפשר לנצלם וכמה טעמים, ושיווק מאורגן כפי כתבם צ הרי נוסף על המעלות בזה בכלל, יועיל גם בהשגת הלואות.

הערה כללית לאיזה סעיפים בהפ"כ (אף שכמדומה כבר כתבתי כ"פ ולכמה מארגוני חב"ד) והוא: מענה שלי אל מי שיהי' הכתוב באופן פרטי, אינו מחייב כלל הנהלת מוסד או ארגון או הנהלת הכפר לאיזה ענינים שיהיו, ורק המענה שלי המתקבל רשמית במענה לההנהלה, ופשוט שאין נפק"מ מי הוא השואל באופן פרטי, כי הנקודה בזה היא, אם זוהי שאלת אלו או בשם אלו שהם מייצגים הכפר או המוסד וכו' או שאלת איש פרטי בתאור הענין כפי שנראה לו וכו' וק"ל.

בשאלתם באם בהשכון החדש, יבנו בתים של ארבע דירות או רק של שתי

דירות, - כבר כתבתי שצריך להשתדל ככל האפשרי שלא רק בהכפר בכלל יהי' בו חלק חשוב של חקלאים וחקלאות, אלא שגם ביחוד לשכון החדש יהי' אופי חקלאי, וכן הוספתי שחקלאות בנדון דידן הוא לאו דוקא עבודת שדה תבואה, אלא גם ירקות וכיו"ב, ואם בהנוגע לאופי החקלאי אין נפק"מ בין בית של ארבע דירות או רק שתים צ הרי אז יש לדון על תכנית זו בהתאם להמעלות שיש בזו לגבי זו וכמ"ש בשאר עניני הכפר לפלא שאין מזכירים מהנוגע אצל אלו אשר במובן הגשמי הם כאצלם והרי כמה כאלו נמצאים באה"ק ת"ו ויש להתבונן בהתוצאות מאופן הבני' וכו'.

ו קבלתי מכתבים מאיזה אנשים, שפנו בבקשות שונות לועד הכפר, והועד אמר להם שיכתבו ישר אלי, ומובנת התמי' בהנהגה כזו. אבל כיוון שאיני אחראי לנכונות ההודעה שהועד צוה להם לכתוב, הנה עניתי מכאן. לכל פני' כזו צ שעליהם לפנות לועד הכפר, ולכל היותר אפשר לשלוח העתקה מתביעתם לכאן, ותו לא מידיו

בכלל צ לא זו הדרך אשר כל דבר גדול ואפילו בינוני ואפילו קטן אינם מחליטים, ובמהירות הכי גדולה הפס"ד שלהם לשלח השאלה לכאן, לא זהו אופן דהנהלת כפר ומוסד.

בברכה לבשו"ט והצלחה בעבודת הקדש דביסוס והתפתחות כחב"ד.

ז"ע נתקבל המכ' מר"ח עם הפ"כ המצורפים.

ו'שעב

שיווק מאורגן: ראה לעיל חי"ד אגרות ד'תתלז. ה'רלז.