ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שעג

ב"ה, ז' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

האברך יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מב' תמוז, בו כותב אודות הענין דבמסות שבת וכן ההכנות לימי החפש.

נעם לי לקרות במכתבו ע"ד הסברא לקבוע לימדו בתוה"ק בימי החופש באופן מורחב, וגודל התועלת בדבר מובנת וגם פשוטה שמזה מובן שכדאי השתדלות ועד כדי יגיעה, בכדי להביא הדבר לפועל, ויהי רצון שיצליח בזה, ומובן שזה יוסיף בברכות השי"ת והצלחתו בעניניו הפרטים ובזה התקדמות והצלחה בלימוד התורה לעצמו וקיום המצות בהידור.

בשאלתו שישנם כאלו שמסכימים ללמוד עמו ובתנאי שלא ידבר עמהם בענינים שבפועל.

לפלא תנאי זה, והרי יכול להסבירם שאפילו כשמדברים בענינים של פועל הרי הברירה בידם לעשות כפי שיחליטו הם, ואם כן אין מפסידים דבר ע"י דבור עמהם, ואדרבה מרוויחים, שהרי אפשר שבדבריו תהיינה נקודות חדשות וביאורים שלא שמעו אודותם עד עתה, ועי"ז יובן להם הענין יותר.

בכל אופן מובן שאפילו אנשים כהנ"ל מחוייבים הם בלימוד התורה שהרי זוהי מצוה בפ"ע ולכן עליו ללמדם, ומה שמזכיר מרז"ל ע"ד לימוד תורה לתלמיד שאינו הגון, כבר כתב רבנו הזקן בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשו"ע (פוסק בנגלה דתורה) בהלכות ת"ת שלו פרק ד' סעיף ג' בקו"א ומסיים שם שהתלמיד (אינו הגון) עצמו חייב ללמוד וכו' וגם הרב כו' אם אי אפשר בענין אחר, אלא אם אפשר להחזירו תחלה למוטב ע"י שלא יכניסוהו לבית המדרש מדחים אותו תחלה, ורבנו הזקן כותב זה אפילו בזה המזלזל במצות ואין בו יראת שמים ואינו מקיים מה שלומד אף שיודע אודות הציווי, ועאכו"כ באלו שכותב אודותם שבטח הסיבה מפני שחסר להם בידיעה.

בשאלתו בהאזהרה ללמד תורה בלי פשרות, וחושש שבאם יחמירו על הילדים, אפשר שלא יקבלו כלל, שעפי"ז תועלת בעשיית פשרות.

העצה לילדים האמורים היא לא לעשות פשרות, ז.א. לא לומר להם שמותר לעבור ח"ו על חלק מהצות ובלבד שיקיימו מצות אחרות, שהרי נוסף על האיסור דלשקר, [ה"ז] ג"כ ענין מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, שינוים בדת וכו' אלא לבאר להילדים ולהסבירם שלעת עתה לומדים עמהם ע"ד מצוה זו וידעו שיש עוד כמה מצות, אבל הרי אי אפשר ללמדם ע"ד כל הענינים בתחלה, ולכן מלמדים אותם צעד אחר צעד, ולהסבירם ג"כ ענין התשובה, שאם ח"ו אין מי שהוא עומד בנסיון ועשה לא ככתוב, מחוייב הוא כמקדם בכל המצות שבתורה, כי ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא וגם שלאחר זה ישנו תקון דהתשובה.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו.

בברכה לבשו"ט.

ו'שעג

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ב ע' 492 וחלקה בחכ"ג עד 409 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

יצחק: אוחיון, אגאדיר. אגרת נוספת אליו - לעיל חט"ו ה'שכח.