ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שעד

ב"ה, ז' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו,

וכיון שנמצאים אנו, בימי סגולה, בימים שלפני חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז, גאולת רבנו נשיאנו ראש ישראל וגופא בתר רישא אזיל, יהי רצון אשר כאו"א מאתנו בתכ"י יגאל מכל הענינים המבלבלים הן בגשם והן ברוח, ומתוך הרחבת הדעת יגבירו חיילים בכל אותם הענינים עליהם מסר נפשו בעל השמחה, ויוכל לעבוד השי"ת בשמחה ובטוב לבב, ולכל לראש בהעמדת תלמידים יראי ה' ולומדים תורתו תמימה (הנגלה והפנימית) ומקיימי מצות ה' בהידור.

בברכת חג הגאולה ולבשו"ט.

ו'שעד

נוסח דומה נכתב לכמה. אחד מהם - בתאריך י"א תמוז - נדפס בלקו"ש חי"ג ע' 237.

וראה גם לקמן אגרות ו'שפא. ו'שפז.