ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שעז

ב"ה, ח' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מב' תמוז, וז"ע נתקבל גם שני הספרים אודותם כותב, ות"ח.

ויהי רצון אשר תכה"י יגרמו כ"א מבנ"י איש לרעהו נח"ר ושביעת רצונם הטוב, ואין טוב אלא תורה ועניני' שהרי נקראת היא תורת חיים הוראה בחיים הכוללת ומקיפה את כל החיים לפרטיהם באופן ממצה, והרי מובן זה הדבר וגם פשוט, כיון שניתנה מבורא עולם גדול והאדם עולם קטן, והרי היוצר אדם והעולם הוא מבין הטוב בשבילם.

בטח יודע מחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר ראש ישראל, ובטח יתועד בתוככי אנ"ש ימים אלו, ויהי רצון שיהי' רישומה של ההתועדות ניכר בהנוגע לפועל ועד לחיי היום יומים.

בת"ח בכבוד ובברכה לבשו"ט.