ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שעח

ב"ה, ח' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק, בשאלתו שבמקום בו עובד עתה עומדים עתה בפני פטורים, אבל לא הגיע התור שלו, ושואל האם יתפטר מעצמו בכדי לקבל הפצוים ולסלק החובות.

וקצת פלא בדבר, שכפי הנשמע הנה באה"ק ת"ו כל מי שיש לו משרה משך שנים, משתדל להחזיקה ואינו להוט אחר הפצוים. והרי ודאי לא יפסיד הפיצוים גם לאחר זמן.

דא"ג מזכיר שזוגתו תחי' לא רצתה שיתעסק בשטח החינוך עטה"ק, ומובן שפלא הדבר.

ובטח יבאר הטעם שלה במכתבו הבא.

במ"ש אודות ההשתתפות בשליש הוצאות הנסיעה, - הנה ישתתפו בל"נ, אף שמובן הפלא, שכנראה המצב בצעירי אגו"ח בהנוגע לכספים צ הוא באותה הנקודה שהיתה לפני כמה שנים, ואין כל הזזה לטובה (ואפשרי עוד צ אדרבה), והפלא גדול עוד יותר בהתבונן אשר כמה ארגונים באה"ק ת"ו שלא היתה להם תמיכה בראשית התיסדותם ובכ"ז נעשו חי נושא את עצמו וגם בענינים כספים, אבל צ לצערי צ צעירי אגו"ח ה"ז משך שנים שמשתתפים בהוצאות שלהם ואין כל תזוזה וכו'. ואפשר קצת הסברה, שאדרבה מפני שיודעים שיש מוצא לכסף בחלקו מבלי טרחה צ הרי למה להשתדל להשיג באופן אחר, אבל מובן שאין לזה כל הצדקה, ומשני הטעמים, שבאים היו משתדלים להשגת אמצעים יכולים היו להגדיל הפעולות כו"כ, ועוד והוא העיקר צ שבודאי משערים הם שהאמצעים הנלקחים ע"י צעירי אגו"ח, שאפשר כבר הי' להשיגם בכח עצמם, חסרים הם בענינים נחוצים.

מובן שהפסקא הנ"ל שייכת לכל חברי צעירי אגו"ח, ולא רק בתל אביב, כ"א בשאר הסניפים, [גם בהנוגע לארגון נשי ובנות חב"ד, אף שעל הנ"ל ישנו לימוד זכות, ע"פ מרז"ל שאשה כשרה עושה ומתנהגת כרצון בעלה].

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר