ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שפ

ב"ה, ט' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יצחק אייזיק שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א סיון, בו כותב אודות משרתו בבי"ס מקצועי וכו' צ הרי כל זמן שלא נסתדר ענין זה בשטח חב"ד, אין מקום לשאלה ששאלוני [בהנוגע לסידור לימוד זה בחב"ד, כבר עניתי להרה"ח הו' הר"א שי' וואלף בשאלתו בזה], בוודאי מנצל לימודו להחדיר יראת שמים במושפעיו, שהרי כל עניני האדם צ"ל מנוצלים למלוי תפקידו אני נבראתי לשמש את קוני ופס"ד הוא בשו"ע, בכל דרכיך דעהו...

במ"ש אודות בנו יהודה ליב שי' צ יעוין בהיום יום בהנוגע למנהגנו בענין הנחת תפילין וברכתם.

במ"ש ע"ד דרשה בנגלה ליום הבר מצוה, - הנה לדעתי ברור שצריך להכין לא רק מאמר בחסידות וגם לאמרו אלא גם ענין בנגלה, ובאם לדרוש גם הענין בנגלה, בזה מנהגים מחולקים.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

ובשאלתו, אם נכון להשתמש ביו"ט במכשיר בשול חשמלי, היות שזה לא מוליד משא"כ אור החשמלי רגיל, - אינו מפרט שאלתו וכנראה כוונתו במכשיר בישול שאינו מחובר לזרם, והשאלה אם מותר ביו"ט לחברו לזרם ו"להדליקו" צ ומובן שזה אסור.

בודאי מתכוננים כדבעי לחגיגת חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז, ויהי רצון שימשיכו מהם בכל עניני חב"ד גם בימי השנה הבאים לאחרי זה.

בברכה לבשו"ט.

ו'שפ

מו"ה יצחק אייזיק שי': קרסיק, כפר חב"ד. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ב ג'תתעד.

בבי"ס מקצועי... כבר עניתי: לעיל אגרת ו'רמה.