ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שפא

ב"ה, ט' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו משילהי ירחא תליתאי, ובו כותב אשר אין טינא בלב וכו'.

ולטענתו אשר הנער נהג שלא כדבעי וכו' הרי כיון שכתוב שרוב שנים יודיעו חכמה, מובן שמתוסף ענין בזה שמשנה לשנה מזמן לזמן מתוספת חכמה ממה שהיתה לפני זה והנער נער*, ויהי רצון אשר יגדל בחכמה וכדבר המשנה שתהי' חכמתו מתקיימת ע"י שיראתו קודמת ורוב נחת הוריו וכל בני המשפחה שיחיו.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבוו.

וזכות השתדלותו ויגיעתו בשיעורי הלימוד אשר בביהכ"נו, שיעורים בתורה תמימה הנגלה ובחסידות, תעמוד לכת"ר ולכל המשתדלים והמסייעים להמצטרך להם מנפש ועד בשר.

והרי מתקרבים אנו לחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז גאולת רבנו נשיאנו ראש ישראל וגופא בתר רישא אזיל, הנה יהי רצון שיגאל כאו"א מאתנו בתכ"י גאולה מכל ענינים המבלבלים ובנצחון גלוי עליהם כמו שהי' בימים ההם בזמן הזה לפני ל"א שנה, ומתוך הרחבת הדעת יגבירו חיילים בכל אותם הענינים עליהם מסר נפשו בעל השמחה, ולכל לראש בהעמדת תלמידים יראי השי"ת ולומדים תורתו תמימה (הנגלה והפנימית) ומקיימי מצות ה' בהידור.

בברכה לבשו"ט

ו'שפא

*) רצה לומר הנער הי' עודנו כו' ועכ"ז לא נמנעה כו' (מפרשים לש"א א, כד).