ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שפב

ב"ה, ט' תמוז, תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה חיים אלעזר שי'

שלום וברכה!

ו במש"כ ע"ד חלזון ותכלת בהנוגע לפועל עתה בציצית צ הרי ידוע אשר הרעישו ע"ז והתנגדו לזה, וגם ע"פ נגלה, גדולי עולם בעת יצא חידוש זה מראדזין. וגם כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע לא הסכים על החידוש בשו"א. ואין אתה תח"י מכתבו בזה. אבל זכורני שמביא שע"פ קבלה יהי' ענין התכלת רק לעת"ל. ואנו אין לנו אלא דברי כ"ק אדנ"ע.

ועיין ג"כ סוכה לב, סע"ב: ר"א הוה מהדר כו' הואיל ונפיק מפומי' דר"כ.

במש"כ במשנה סוף עדיות ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה צ יעוין זח"ב צה, ב.

ו'שפב

מו"ה חיים אלעזר: הבר, פתח תקוה. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'שג, ובהנסמן בהערות שם.

חלזון ותכלת: סקירת הדיון בנושא זה - ראה "כפר חב"ד" גליון 400 (ער"ה תש"נ) ע' 29.

מכתבו: אג"ק שלו ח"א אגרת קנח.