ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שפד

ב"ה, י"א תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

לכבוד ועד כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להבריק היום, וזלה"ק:

"לכל אחד ואחת מתושבי כפר חב"ד ולכל

המשתתפים

בהתועדות.

יהי רצון שיגאל הכפר תושביו ועניניו דכלפי פנים ודכלפי חוץ מכל המניעות והעיכובים להתפתחותם והרחבתם בכמות ובאיכות, ובפרט בית הכנסת והמדרש ימלא תפקידו להעלות כל הענינים בגו"ר למעלה בסולם התפלה ולהמשיך כל הברכות למטה בסולם התורה הנגלה והחסידות, ומתוך הרחבה בכל יפיצו המעינות בסביבתם ובכל אה"ק עדי לגאולתנו האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו בקרוב. התועדות חסידותית ומוצלחת.

מנחם שניאורסאהן".

המברק בטח נתקבל במועדו, ובודאי יודיעו לכאן מכל הנעשה, וכל המפרט הרי זה משובח.

בברכת חג הגאולה.

מזכיר