ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שפה

ב"ה, י"ג תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מעש"ק שלח וכבקשתו אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לאותן הענינים אודותם כותב, ויהי רצון שיבשר טוב בזה.

ובמ"ש אודות קופת השנה, ונסתפק כיון שתורם זה עתה באמצע השנה, איך הענין בזה,

לפלא שאלתו, שכנראה לא ראה השיחה בהנוגע לצדקה זו בה מבואר הענין שהוא ע"ד המבואר במס' שקלים (רפ"ב) אודותה מזכיר, שהיו תורמים גם על העומד לגבות, ז.

א. ובפשטות, שנכלל בעניני צדקה אלו מראש השנה אף שאין בזה מעלת הזריזות, כמבואר ענינה בכ"מ ובאגה"ק לרבנו הזקן סי' א"ך.

במה שמזכיר דא"ג שהשתדל לצמצם בזמן אכילה וכו' בודאי למותר לעוררו על דברי הרמב"ם (הל' דעות רפ"ד) דהיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, כיון שרואים זה גם במוחש, שכשאין בריאות הגוף בשלימות מבלבל הוא לעסוק בתורה ומצות כדבעי, וק"ל.

בטח יודע מפרשת חג הגאולה די"ב וי"ג תמוז גאולה רבנו נשיאנו ראש ישראל, והשתתף או ישתתף בהתועדויות בקשר עם ימי סגולה אלו, ובטח מקיים הוא תקנות בעל השמחה הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בשמירת שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר