ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שפז

ב"ה, י"ג תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק זאת חקת התורה

ובהיותי אתמול, י"ב תמוז על הציון של בעל השמחה הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הזכרתיו מתאים לתוכן כתבו.

ויהי רצון שימושך מיום זה לכל השנה גאולה מכל הענינים המבלבלים הן בגשם והן ברוח*, גאולה נראית גם לעיני בשר כמו שהי' בימים ההם בזמן הזה לפני ל"א שנה, גאולה רבנו נשיאנו ראש ישראל בימי י"ב וי"ג תמוז, וגופא בתר רישא אזיל.

בברכה לבשו"ט.

ו'שפז

נוסח דומה נכתב לכמה. טופס אחד נדפס בלקו"ש חכ"ג ע' 372. וראה גם לעיל אגרת ו'שעד.

*) להעיר מט"ז לשו"ע או"ח סתר"ע סק"ג. הקדמת אדהאמ"צ לס' שערי אורה.