ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שפח

ב"ה, י"ג תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

תלמידי ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד

הבאים

בהמכתב פ"נ הנמסר ע"י האברך התמים

זוסיא שי'

פאזנער

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ רשימת שמותיהם בצירוף שמות אמותיהם,

ובהיותי אתמול, י"ב תמוז על הציון הק' של בעל השמחה הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הזכרתים כאו"א מהם להמצטרך לו.

והרי יום סגולה הוא שתומשכנה כל החלטותיהם הטובות בפועל במשך כל השנה ובאופן דמוסיף והולך, והרי בכל מקום וזמן אמרו חז"ל אין לך דבר העומד בפני הרצון, וביחוד כשמעוררים ר"ר על הציון של איש קדוש נשיא דורנו, ויהי רצון שינצלו התעוררות זו במילואה וגם בסביבתם ישפיעו כגון דא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולת"ת תמימה ביר"ש.

ו'שפח

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 369 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.