ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שצ

ב"ה, י"ג תמוז, ה'תשח"י

ברוקלין, נ.י.

להנכבד והנעלה איש המעלה בעל מרץ ורב

פעלים

בתמיכת אהלים אהלי תורה ויראת שמים

טהורה הר'

מו"ה דוד שליט"א

שלום וברכה!

בנועם הנני מקבל ידיעות מאנ"ש שי' במארוק מהעזר והסיוע שכ' נותן להם בעבודתם בקודש בחינוך על טהרת הקודש. וביחוד שמחתי בקבלי מכתב הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עסקן נמרץ ורב פעלים וכו' וכו' מוהר"ר בנימין אלי' שליט"א גורודצקי על דבר פגישתם והשיחות שהיו להם והשתדלות כ' לסייע בביסוס התפתחות והתרחבות המוסדות הק'.

אין די באר גודל הברכה וההצלחה שמוסדות ק' אלו מביאים לא רק לתלמידים ולתלמידות הלומדים ומתחנכים בהם, אלא גם לכל משפחתם ולכל בני קהלתם, וכמבואר בתורתנו תורת חיים. ומי ימלל גודל הזכות של כל המשתתפים בהחזקת והרחבת המוסדות הק' האלה, שהרי נותן התורה הוא הוא בורא עולם ומנהיגו בהשגחה פרטית, אשר כל הוספה בהחזקת היהדות והפצתה שכרה בצדה בתוספת מרובה על העיקר בברכות שמים מעל, בבני חיי ומזוני רויחי לו ולבני ביתו שיחיו בטוב.

וכיון שעתה הם ימי סגולה, יום גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שעל שמו נקראים המוסדות הק' אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש, הנה אזכיר את כ' על הציון של בעל השמחה ובטח יעורר רחמים רבים להצלחה בעבודת הקודש וכן בעניניו הפרטיים בגשמיות וברוחניות גם יחד, אשר הא בהא תליא.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

ו'שצ

מו"ה דוד: תורג'מן, ראבאט.