ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שצא

ב"ה, י"ד תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק ושלאחרי זה.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

בודאי למותר לעוררו שככל שמוסיפין בעניני תורה ומצות מתוסף בברכות השי"ת בהמצטרך לאדם וביתו.

במ"ש אודות בקור זוגתו תחי' אצל הרופא, - לפלא שאינו מזכיר אם צוה לה לעשות קאמפרעסען והרי לפעמים קרובות ביותר עי"ז עובר כל הענין, ואולי כדאי לשאול את הרופא עד"ז גם עתה.

במ"ש שאינו יודע מה שהוא רוצה ומה שחסר לו.

הרי לכאורה זהו סתירה לתחלת מכתבו, שהרי כיון שכותב שמבני ביתו יש כאלו שחסר להם בבריאות הגוף זקוקים לרפואה וכו' וידועים דברי חז"ל רמ"ח אבריו של אדם כנגד רמ"ח מצות עשה ושס"ה גידיו כנגד שס"ה מצות לא תעשה! הרי מובן שחסרון בגוף צריך למלאות גם בבריאות הנשמה, וכשמוסיפין חיות בנשמה הרי מתוסף גם כן חיות כפשוט בגוף ומתוספת ההצלחה בטפול הרפואי, ועוד זאת שבה בשעה שבהנוגע לבריאות הגוף ה"ז מהענינים שמבקשים עליהם רפואת השי"ת ומרפא כי הכל בידי שמים, הנה בהנוגע לבריאות הנשמה, הודיעה תורתנו תורת חיים שחוץ מיראת שמים, שהבחירה ניתנה לאדם, שמזה מובן שאין לך דבר העומד בפני רצון התקיף וחזק לעלות להוסיף בתורה מחיל אל חיל ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בטח יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים אשר כמה פעמים שמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר שוים הם לכל נפש וסגולה לכמה ענינים,

וכן מהנכון אשר יבדקו את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין, ואשר זוגתו תחי' תחזיק במנהג בנות ישראל הכשרות להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר