ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שצב

ב"ה, י"ד תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ כו'

מו"ה אליעזר שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מט' תמוז, בו כותב אודות רצונו הטוב לבקר בימי רצון דאלול ור"ה הבע"ל בכאן, ואף שאינו מפרש אודות זה צ כנראה שזהו בהסכמתה המלאה של זוגתו הרבנית שתליט"א, כן בודאי ידועה לו הבקשה שבכגון דא צ שכל נסיעות כאלו תהיינה בהן תועלת הרבים,

ואם כהנ"ל הוא, הרי יהי רצון שיהי' הבקור בשעה טובה ומוצלחת, בטוב הפנימי ובטוב הנראה והנגלה, מתוך הרחבת הדעת ובריאות הנכונה.

אינו מזכיר במכתבו ע"ד ההכנות המתאימות לחגיגת י"ב וי"ג תמוז, ויהי רצון שגם בזה יקוים פס"ד של תורה צ חזקה שליח עושה שליחותו, והרי כל אנשי חב"ד שלוחים הם של רבותינו נשיאינו בעל השמחה של גאולה זו, להאיר עולם בנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זוהי פנימיות התורה, וכדברי רבנו נשיאנו במכתבו לחגיגת הגאולה בשנה הראשונה.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ו'שצב

מו"ה אליעזר: קרסיק, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תרפב, ובהנסמן בהערות שם.

הבקשה: ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'תקעה, ובהנסמן בהערות שם.