ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שצג

ב"ה, ט"ו תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים מלאכתו

מלאכת

שמים מו"ה חיים שאול שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א תמוז עם הפ"נ המוסגר בו שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובמ"ש ע"ד מועמד ללמוד עם כתה בישיבת אח"ת אשר בהנהלתו, - מובן שזהו תלוי בכשרונו, הסתגלותו לתלמידים וכו', אלא שכפי כתבו נתוסף עוד ענין אשר מורה הוא בביה"ס הרשת, שזה מצריך התדברות עמהם, כי פשיטא שאין לגרום גרעון ח"ו בבתי ספר אלו.

ויהי רצון שיבשר טוב בכל הענינים האמורים במכתבו וכמובן וגם פשוט בהנוגע למצב הישיבה הק', לפלא הנפילת רוח שכותב אודות ענין זה, בערב ימי הגאולה די"ב וי"ג תמוז, שבודאי ידוע לו פירוש הכתוב, והימים האלה (כשהם) נזכרים (ה"ה גם) נעשים, ואשר דברי צדיקים ופעולותיהם והמשכות שפעלו קיימים לעד, אלא שגם בזה צ"ל העבודה בשמחה ובטוב לבב, שבמילא בא חוזק הבטחון, וכמסופר גם בהתועדות די"ב תמוז זה כאן, דברי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב לבנו כ"ק מו"ח אדמו"ר, בי"ב תמוז תרנ"ה בביאור אגה"ק חגרה בעוז מתני' וסיומו, עוז איז מס"נ, מסירת נפש איז אזוי און ניט אנדערש, וכזה צ"ל גם בהנוגע להישיבה שמוכרחת קיומה והתפתחותה, אזוי און ניט אנדערש ואז גם מוצאים הדרכים לזה בקלות יותר וכנראה במוחש.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'שצג

מו"ה חיים שאול: ברוק, ראשון לציון. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תז, ובהנסמן בהערות שם.

נזכרים... נעשים: ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'שלו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'שצו.