ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שצד

ב"ה, ט"ו תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השלישי י"ג תמוז יום גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל,

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון של בעל השמחה כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, להמצטרך להם מתאים לתוכן כתבו.

ובמ"ש אודות בנםו. שליט"א, איך ששינתו קלה ביותר ומתעורר כמעט כל לילה וכו'

יש מקום לומר שחסר לו מה במזונו, וכשימלאו החסר בודאי יתחזקו העצבים (ניערווען שלו) לישן במנוחה יותר, אלא שצריך לבדוק גם המזוזה בחדרו בו ישן, וכן לדקדק בכשרות המאכלים ומשקים אשר נותנים לו, שעל ידי כל זה ילך מצבו הלוך וטוב.

וכיון שהשגחה העליונה העמידתו על חלק היפה חינוך בני ישראל בחינוך על טהרת הקדש, הנה כל הוספה מצדו במלאכתו מלאכת שמים זו, תוסיף כ"פ ככה בברכות השי"ת בענינים הפרטים שלו ושל ב"ב שיחיו, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בברכה.

נ.ב.

בודאי יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים אשר שמענו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר שוים הם לכל נפש וסגולה לכמה ענינים, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.