ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שצה

ב"ה, ט"ו תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים ובעל מרץ

מו"ה דוב

זאב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מר"ח תמוז בצירוף העתק החוזה בשעה טובה ומוצלחת להפיץ היהדות ברוח ישראל סבא במחנם הט' ע"י יסוד ישיבה קדושה בה ילמדו תורה תמימה.

ויהי רצון שתהי' ההתחלה בשעה טובה ומוצלחת, טובה בטוב הנראה והנגלה, ז.א.

אשר יתמעטו הלוך ופוחת המניעות והקישוים האפשרים להיות להתפתחות ענין הכי נעלה זה, ויתבסס המוסד הק' ויתפתח הן בכמות (מספר הלומדים בקדש) והן באיכות (רמת הלימודים) ומגלגלין זכות ליומין זכאין אשר נתקבל מכתב כת"ר בימים הסמוכים לימי י"ב וי"ג תמוז, גאולת רבנו נשיאנו ראש ישראל, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר, וגופא בתר רישא אזיל.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל האמור לכת"ר ולכל המשתתפים אתו עמו בעבודה קדושה והכי נעלה האמורה.

ו'שצה

מו"ה דוב זאב: שטיינהויז, קופנהגן.