ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שצו

ב"ה, ט"ו תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

כבוד המשתתפים בהתועדות דימי סגולה

ימי הגאולה

י"ב וי"ג תמוז, ה' תשי"ח בק"ק טאראנטא

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי המכתב מאור להשלישי יום שהוכפל בו כי טוב י"ג תמוז יום גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר, גם במעשה, ז.א. גמר הענין.

וגודל ענין חותם וגמר מצוה מובן גם ממ"ש בירושלמי ר"ה סוף פרק א', שגדול הוא מענין השבת, יעוין שם.

ומובן ג"כ מערכו בהענין דלמוטב (ר"ה י"ח א) והרי מדה טובה מרובה ממדה וכו'.

וכיון שהימים אלו (כשהם) נזכרים (ה"ה גם) ונעשים מדי שנה בשנה, הרי ודאי שהתועדות בעת רצון זו, עוררה מעין ההשפעות וההמשכות אשר בימים ההם בזמן הזה.

ויהי רצון אשר ימשיכו המשכות והשפעות אלו במשך הימים הבאים לקראתנו לשלום בענינים הרוחנים ובענינים הגשמים, וביחוד בהנוגע להתפתחות המוסדות הק' הנקראים על שם בעל השמחה.

ומובטחים כל המשתתפים בהתועדויות מסוג אלו לתוספת ברכה והצלחה גם בענינים הפרטים שלהם ושל ב"ב שליט"א.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.