ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שצז

ב"ה, ט"ו תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א תמוז, בו כותב אודות מצבו בהנוגע לחובות שנכנס להם בקשר עם לקיחת הדירה לפני זמן, ועומד בתמי' איך לצאת ממצוקה זו.

אבל מובן שהקס"ד שכותב למכור דירתם עתה ולקחת דירה יותר קטנה, הנה מלבד שכפי שמזכיר גם הוא במכתבו, כרוכה בהפסדים נכרים וכפי שהראה הנסיון עי"ז גם לא יוצאים ממצוקת חובות, עוד והוא העיקר שלאחרי שגרים כמה זמן בדירה כמו עתה, הרי העתק לדירה יותר קטנה, מביאה לנמיכת רוח וכו' וכמובן מהתנועה לטוב בזה וכמר[ז"ל] שלשה דברים מרחיבין דעתו של אדם.

ולכן צריך הי' להשתדל להשיג הלואה לזמן ארוך יותר ובתנאי תשלומין נוחים יותר ועי"ז יוכל לאט לאט לצאת מן המצוקה אשר בחוץ ובענינים חיצונים מבלי לנגוע בדירתו בפנים ובהרחבת הדעת הקשורה בזה כנ"ל.

ויהי רצון אשר ישתדל במרץ הדרוש בג' דברים המוזכרי[ם] במאמר רז"ל האמור בהענינים ברוחניות וכמבואר בתקו"ז תקון ו' (כ"ב ב) דירה נאה, לבו. כלים נאים, אברים דילי. אשה נאה, נשמתו, יעויין שם, שאז באים להרחבת הדעת אמיתית.

תקותי שקובע עתים בלימוד פנימיות התורה אשר בדורנו נתגלתה בתורת החסידות, ובפרט ע"פ המבואר בהכרח הדבר באגה"ק סי' כו' לרבנו הזקן בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשולחן ערוך (פוסק בנגלה דתורה) ובפרטיות יותר לנכד נכדו מ"מ כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב בספרו קונטרס עץ החיים, ומיסודי דבריהם הק' הלא הם דברי הרח"ו בהקדמתו לשער ההקדמות ושם מועתק ג"כ לשון הזהר הק' בזה.

בודאי יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, אשר כ"פ שמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר שוים הם לכל נפש וסגולה לכמה ענינים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

29בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א