ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שצח

ב"ה, ט"ו תמוז, ה'תשח"י

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

נוסף על הידיעה הטלפונית שקבלתי ע"ד חזירתו לשלום מנסיעותיו, קבלתי בנועם מכתבו בו מתאר נסיעתו ביתר פרטים, ובו ג"כ הידיעה המשמחת שעלה בידו להוציא כת"י אביו ע"ה. ויהי רצון שהשי"ת ימלא משאלות לבבו לטובה שיוכל להוציאו לאור ויצליחו ג"כ בפעולותיו מתאים למה שדברנו שיפעול במדה הכי גדולה בהשפעתו על אחב"י שירצו ללמוד ספר שכזה שאז גם יוכלו להבינו, כיון שאין לך דבר העומד בפני הרצון, ולא כמו בשנים קדמוניות שהי' צריך להביא יהודים כאלה מעבר לים, אלא שיהיו ילידי המקום, וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, ובפרט שהתעמולה תצטרף למעשים בפועל.

ובמה שמסיים במכתבו ע"ד פחד אחב"י בארצות המועצות והספיקות בנוגע לעתידם שם, הנה אמונתי ברורה שהוספה ביהדות בארצות הברית ברוח התורה והמסורה מוכרח שתשפיע גם שם, כי לגבי רוחניות הרי ענינים גבוליים וריחוק מקום אינם מפסיקים, ובפרט שכל ישראל קומה אחידה, וכמו שרואים בגוף גשמי שבשעה שמוסיפים חיזוק באחד מאבריו, ואצ"ל בכמה מהם, מוכרח שיביא חיזוק גם בשאר האברים וחיות בכל הגוף. כמו כן כשמוסיפים חיות ביהדות ארצות הברית בעניני תורה תורת חיים ובמצותי' שכתוב בהם וחי בהם, ובפרט שיהדות ארה"ב מהוה עכשו החלק הכי חשוב בכללות עם ישראל, מוכרח שיביא זה חיזוק לכל אחב"י באשר הם שם, אפילו אלה שנמצאים מאחורי מסך הברזל, ובפרט על פי מאמר חכמינו ז"ל אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסיקה בין ישראל לאביהם שבשמים.

בקשר עם ימי הגאולה י"ב-י"ג תמוז דאזלינן מיניהו מוסג"ב חוברת בדברי הימים ההם, שאף על פי שבטח יודע ע"ד כללות הענין, בודאי ימצא בה פרטים מענינים.

ת"ח בעד מסירת הספרים לאחב"י שם.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור ובת"ח ת"ח בעד הס' שע"ת אר"י שנת' זה עתה.

תקותי שבתו וחתנו שי' שהיו כאן צ שלום להם.

ו'שצח

מו"ה יצחק: רבינוביץ.

מנסיעותיו: לביקור ברוסיה.

כת"י אביו: הג"ר זאב וואלף רבינוביץ, מח"ס "שערי תורת ארץ ישראל" הנזכר לקמן.

כתה"י נדפס אח"כ (ירושלים תשכ"א) בשם "שערי תורת בבל".