ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שצט

ב"ה ערב ש"ק, ט"ז תמוז ה'תשח"י, ברוקלין, נ.י.

לבני ישראל אשר ב"גן ישראל" ובראשם

המדריכים,

ההנהלה וכל המתעסקים שליט"א

שלום וברכה! תהי ביאתם לגן-ישראל בשעה טובה ומוצלחת, ולהמשיך ההצלחה והברכה בכל עניני גן-ישראל הגשמיים והרוחניים, וגן ישראל יתאים לשמו להעמיד אילנות טובים נושאים פירות טובות, ויקוים בהם הכתוב יבא דודי (זה הקב"ה) לגנו - דירה לו ית', על ידי לימוד וקיום תורתנו ומצותי' מוארים באור וחיות חסידותיים.

והתחלת "גן ישראל" בשנה זו ביום הבהיר יום גאולת נשיאנו ראש ישראל, וגופא בתר רישא אזיל - תמשיך בכל עניני "גן ישראל" הגאולה מכל דברים הבלתי רצויים ויצליח בהצלחה מופלגה.

בברכת שבת טוב,

מנחם שניאורסאהן