ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תב

ב"ה, י"ח תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

צעירי אגודת חב"ד אשר בכפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה! מאשרים קבלת מכתבם פ"כ והדו"ח מהתועדות י"ב וי"ג תמוז ימי הגאולה, ובודאי כפי שכפר נכתב כ"פ ישתדלו לנצל ההתרשמות גם בימים שלאחרי זה, ובהנוגע לתיירים הרי בטח חלק גדול מהם עוד נשארו באה"ק ת"ו וכן יפגשו עם האורחים החדשים הבאים, שכפי השמועה הרי בחדש אלול ותשרי יעלה המספר כו"כ, וגם בשבועות אלו הנה גם לאחרי המיעוט במספר די והותר בהתועלת שאפשר לקבל מהתיירים באם ינצלו שהותם באה"ק ת"ו ככל האפשרי, ויהי רצון שתכה"י יבשרו טוב בכל האמור.

בברכת הצלחה בעבוה"ק.

ו'תב

לתיירים: ראה לעיל אגרת ו'רסה.