ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תד

ב"ה, י"ט תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו'

מו"ה אברהם זושא שי'

שלום וברכה! מאשרים קבלת הפ"נ שלו עם המצורף אליו, ויהי רצון שעוד רבות בשנים ימשיך בעניני תורה ומצות בכלל ובמצות הצדקה ביחוד, ובפרט ע"פ דברי רבנו זקן בעל התנאי (פוסק בנסתר דתורה) והשולחן ערוך (פוסק בנגלה דתורה) איך היות כל עיקר עבודת ה' בעתים הללו בעקבות משיחא היא עבודת הצדקה כו' ולא אמרו רז"ל ת"ת כנגד גמ"ח אלא בימיהם כו' (אגה"ק ס"ט).

ומובן שגם ע"פ נגלה אין קושיא ממרז"ל ת"ת שקול כנגד גמ"ח, כי הרי מצוה שזמנה עובר וכן זו שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים דוחה תורה (מו"ק ט' ע"ב).

ובעקבתא דמשיחא הרי היוקר יאמיר כו' ואין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס (עיין אגה"ק סוף סי' יו"ד).

ויהי רצון שפירות הנ"ל שאוכלין אותם בעוה"ז יומשכו ויפעלו בהנוגע לאברים בכלל ובחי' רגלים בפרט (אגה"ק סי' ט') של בנו הגדול יחיאל שליט"א. ויבשר טוב גם אודותו.

בברכה לבריאות הנכונה ולבשורות טובות בכל האמור.

ו'תד

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 436 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה אברהם זושא: זיסקינד, ברוקלין. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ח ב'שלה.

ומובן: ראה גם לעיל אגרת ו'רעג.