ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תז

ב"ה, י"ט תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הגאולה י"ג תמוז וכן המברק שקדם לו. ואזכירם בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ולפלא שהיפך הנהוג המובן וגם פשוט, שלאחרי הביקור כאן צריכים להיות בקישור מכתבים יותר תכוף מאשר לפני זה, ואצלו הוא בכיוון הפכי שמעת חזרתו מכאן כותב בנדירות הרבה יותר מאשר לפני זה, ומכתביו קצרים הרבה יותר, והרי הטעם שבטח יודיעו אחרים הי' גם אז, והרי ידוע גם פתגם כ"ק אדמו"ר מוהר"ש, דאס וועט זיין ממקום אחר אבער איר וועט אנווערען דעם זכות, וסיים בנו כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב), פון זוכה זיין, צו זיין א שליח מהקב"ה טאן א אידן א טובה והרי בשורה טובה ה"ז בכלל ההודעה דכלל גדול בתורה ואהבת לרעך כמוך.

בברכה להרחבת הדעת ופרנסה.

ו'תז

נדפסה בלקו"ש חי"ב ע' 205 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.