ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תח

ב"ה, י"ט תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מכ"ד תמוז וכן המברק שקדמו, ולפלא ההפסק כ"כ גדול, ואת"ל שסיבת ההפסק שאין כל חדש, הרי התמי' עי"ז גדולה עוד יותר לאנשי חב"ד, וע"ד הצחות, שהרי אין כל חדש, תחת השמש, ותפקידם של אנ"ש לא העמל שתחת השמש אלא למעלה מזה, עיין תניא ריש פרק מ', וכידוע פתגם אדמו"ר הצ"צ אנן פעלא דיממא אנן לעשות אור.

ויהי רצון שכיון שבאים אנו מימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז, גאולת רבנו נשיאנו ראש ישראל, וגופא בתר רישא אזיל, יגאל כאו"א מאתנו בתכ"י מכל ענינים המבלבלים ויוכלו לעבוד השי"ת בשמחה ובטוב לבב.

בברכה לבשו"ט.