ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תט

ב"ה, י"ט תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו'

מו"ה מנחם נחום יצחק אייזיק שי'

שלום וברכה!... ת"ח בעד מאמר דא"ח שצרף למכתבו, וכיון שכותב שכמה מאמרים כאלו נמצאים תחת ידו, בטח יודע ויודיע סדר השתלשלותם לידו ומה טוב גם רשימה מהם (ד"ה של כל אחד מהם ומי הוא בעל המאמר והשנה - באם יודע הוא גם את זה).

מענין לענין באותו ענין, ראיתי באחד מקונטרס' שהוא מיו"ח החוזר המפורסם של אדמו"ר האמצעי, ואתענין לדעת אם יש אצלו ידיעות מדברי ימי החוזר הנ"ל, כתבים שלו וכו'. ות"ח מראש על כתבו בפרטיות בכל האמור, והרי ידוע עד כמה הוקירו כ"ק אדמו"ר ידיעות כגון אלו.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

ו'תט

מו"ה מנחם נחום יצחק אייזיק: חנון, ירושלים. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ט ב'תשנב.