ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תי

ב"ה, י"ט תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ צמ"ס

מו"ה דובעריש שי'

שלום וברכה! לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מט"ו תמוז.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לכתבו,

וכמובן גם אותו הכותב להמצטרך לו ולב"ב שי'.

וכיון שבאים הננו עתה מימי הסגולה ימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז גאולת רבנו נשיאנו ראש ישראל, וגופא בתר רישא אזיל, הנה יגאל כאו"א מאתנו בתכ"י מכל הענינים המבלבלים הן בגשם והן ברוח ויוכלו לעבוד השי"ת בשמחה ובטוב לבב.

בברכה לבשו"ט.

ת"ח על הערתו בשו"ת צ"צ חיו"ד סר"א דמילת משוך הוא רק מדרבנן - שהוא גם כשהעור דבוק שהוא שלא כמש"כ בהמאירי ליבמות ע. ולהעיר עוד בהנ"ל שבמשנה ראשונה גם הצ"צ מספקא לי' בזה כנראה משו"ת שלו (שער המילואים סל"ז ובשער המילואים לשו"ת שארית יודא סי"ג - הוצאת קה"ת). וראה ג"כ שו"ת שאר"י שם ובחי' הצ"צ לשבת פי"ט מ"ב ובאות חיים ושלום לבעהמח"ס מנח"א חיו"ד סו"ס רס"ד.

ו'תי

מו"ה דובעריש: צוקרמן, בופולו. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ז ב'ל.