ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תיא

ב"ה, י"ט תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

ועדה המייעצת והמארגנת אשר בכפר חב"ד

שלום וברכה! ז"ע נתקבל מכתבם מאדר"ח תמוז והמצורף אליו, הפ"כ מהאסיפות שהתקיימו במשך הזמן.

ויהי רצון אשר, ע"פ דבר המשנה לא המדרש עיקר אלא המעשה, יביאו כל השקו"ט והדו"ד שביניהם לשינוי בפועל בכל הענינים אודותם דנו, ויהי' השינוי ניכר לא רק בעת רצון דעת התועדות וכיו"ב, אלא עד לחיי היום יומים וגם בעניני הרשות.

והרי בזה הוא עיקר עבודת האדם - מיוסד על הכתוב בכל דרכיך דעהו, וק"ל.

וכיון שהבטיחונו רז"ל דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, בודאי אשר במדה גדולה בהם תלוי הדבר. ויהי רצון שזכות מיסד הכפר ומנהלו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, תעמוד להם להצליח בעבודה האמורה, ולכל תושבי הכפר להיות כלים לקבלת האורות מרובים הנשפעים בכפר ע"י מיסדו הוא רבנו נשיאנו.

בברכה לבשו"ט ובכל האמור. ויהי רצון אשר בקרוב ממש,

מ. שניאורסאהן