ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תיב

ב"ה, כ"א תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

מחות' הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה גרשון

שי' וזוגתו הרבנית מרת גסי' תחי'

שלום וברכה! במענה לשני מכ' הרשמים ובודאי בינתים נתקבל מכתבי מענה על מכ' הקודמים,

ולהודעתם מהתעודה להפענסיא, הנה יהי רצון שיקוים בזה פתגם תורתנו תורת חיים גם זו לטובה.

וכמבואר בעת ההתועדות שזהו עוד יותר מהענין דכל מה דעביד רחמנא לטב עביד, שתוכנו שהתוצאות תהיינה טובות משא"כ גם זו לטובה, שהענין עצמו ג"כ יהי' טוב לא רק תוצאות טובות, וכמובן מהמאורעות המובאות במרז"ל בקשר עם הנ"ל, ועפ"ז מובן ג"כ זה שפתגם הראשון הוא בלשון הקדש (פנימיות), משא"כ פתגם השני בתרגום (אחורים) לא בגלוי, וק"ל.

בברכה לבשו"ט מתוך בריאות הנכונה והרחבת הדעת.

ו'תיב

מו"ה גרשון: חן, חיפה. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'שסט, ובהנסמן בהערות שם.

וכמבואר: ראה גם לעיל חי"ד ה'רכ, ובהנסמן בהערות שם.