ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תטז

ב"ה, כ"ג תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל מדות

כו' מו"ה

ניסן שי'

שלום וברכה! בנועם קבלתי ספרו, התורה והעולם, חלק שלישי - מענינא דיומא השבועות והחדשים הבע"ל.

וכמעשהו בראשונה מעשהו בזה, דברי התעוררות לה' לתורתו ולמצותי', ויהי רצון אשר יפעלו הדברים פעולתם לגלות בלב האיש והאשה הישראלים מקור מים חיים אשר בנפשם פנימה, ומתאים להכוונה - שיתגלה המקור במחשבה דבור ומעשה בחיי היום יומים, שהרי זהו כל האדם.

ואשרי חלקו של הגורם בזה ומביא לידי זה צ ע"ד פירוש הידוע בתורת הדא"ח, בפנימית המשנה, שנים אוחזין בטלית, דטלית הוא אור מקיף הוא הניצוץ טוב הנמצא בדבר גשמי, ובאו שנים ועשו מצוה בהגשמי, שעי"ז בררו את הניצוץ, פדאוהו מהשבי' והוציאוהו מהגלות, דכל אחד מהמבררים טוען שהוא בעבודתו בירר הניצוץ ההוא וכולו שלו כו' [עיין ד"ה רבי אומר שנת ה'ת"ש ובקונטרס לימוד החסידות לכ"ק מו"ח אדמו"ר סוף פרק יב].

ויהי רצון אשר יצליח בכל האמור ואשר עוד רבות בשנים יגביר חיילים להחדיר אור התורה בעולם תורה תמימה החיצונית והפנימית, תורת אמת בלי שינוים ובלי פשרות, כי שוה היא בכל מקום ובכל זמן, עד שיתאחדו, התורה והעולם, ותקוים הכרזתו של העברי הראשון, אחד הי' אברהם, שעבודתו היתה: ויקרא שם בשם ה' א-ל עולם, ולא א-ל העולם, כי יכירו בעולם שאין עוד מלבדו (עיין לקו"ת תבוא מב, ד. מג, ג).

בכבוד ובברכה לבריאות, ושל זוג' תחי'.

נ.ב.

בתמהון מהול בצער נודעתי ע"ד תוצאות ההתראות של ב"כ הצעירים עם הנשיאות דועד הרבנים, שלא הביאה להתאחדות בפועל, והרי בימינו העדר ההתאחדות מרבה בפירוד, וצערי וגם תמיהתי מיוסדים ומובנים ע"פ השיחה עם הרה"ג וכו' ביק שי' אשר בטח מסר לכת"ר ר"פ ממנה, והנקודה העיקרית, שהצעירים הנ"ל לע"ע תלוים בין הארץ והשמים במובן הרוחני, נמצאים תחת לחץ דוקא מצד השמאל הדורש שירדו לארץ ולא רק לגשמיות אלא גם לחומריות, ובעוה"ר הלחץ הוא לא רק בהבטחות לע"ל אלא גם בהפחדות על האידנא ובעתיד הכי קרוב. ואם בהקדם הכי גדול לא יוקלטו במסגרת שעכ"פ תגן עליהם מירידה למטה, קשה להיות אחראי להתוצאות מזה. ועוד נקודה בהנוגע לועד הרבנים, שבטח ידוע לכ"א המתבונן בהמצב אשר תקפו והשתלטותו על הצבור אינם מתגברים ואדרבה, והרי גם הקאנווענשאן האחרונים של הרבנים הצעירים מוכיחים על זה, וכשיש אפשרית להוסיף בהשפעת ועד הרבנים ולהחליש את אלו הנלחמים בהשפעתו (מקצתם בגלוי ועוד יותר מאחורי הפרגוד), הרי בידים דוחים אפשריות זו. וכנראה שעכ"פ מקצת הטעמים הם שלא לשמה.

ו'תטז

מו"ה ניסן: טלושקין, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'קנט, ובהנסמן בהערות שם.