ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תיז

ב"ה, כ"ה תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד, סניף תל אביב

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה! נודעתי אשר לאחרי כשבועים תהי' באה"ק ת"ו אסיפה עולמית מב"כ הנוער הישראלי מכמה מדינות [כמדומה לי הזמן בדיוק /7;28amp& ובירושלים ת"ו], ומהנכון שתומ"י יתייעצו ביניהם איך לנצל הזדמנות זו לעניני חב"ד ובנקודה התיכונה הפצת המעינות. וכמדומה זה כ"פ כתבתי שהזדמנויות כאלו ה"ז השגחה פרטית להשפעה בכמה מדינות ובכמה ארצות בנקל בהרבה ביותר באין ערוך, שהרי אלו הצריכים בירור מקבצים אותם ומביאים אותם למקום ששם נמצא המברר, אלא שצריך לעוררו משינתו ותרדמתו באופן שינצל הזדמנות זו במילואה.

הכתוב לעיל ע"ד שינה ותרדמה - הוא בקשר לזה שלפני זמן מה היתה אסיפה עולמית מחוקרי תנ"ך וכן דאנשי מדע, שפשוט שכ"א מהם הי' מעונין לדעת ע"ד שיטת חב"ד ועכ"פ לקבל איזה מהספרים שלה. וכנראה שכל עסקני אנ"ש ביחד באה"ק ת"ו לא עשו שום דבר ובאפס הכי מוחלטי - לנצל הזדמנות האמורה. חיפשתי כמה אופני לימוד זכות על ההעדר המוחלט של פעולות בכגון דא (שאין צריך כל התבוננות להכיר באפשריות הגנוזות בה) ומצאתי רק לימוד זכות אחד, אז עס איז קיינעם ניט איינגעפאלען טראכטן וועגן דעם והלימוד זכות ע"ז גופא מובן מקצה השני: ידוע הביאור מכ"ק אדמו"ר מוהר"ש איך זה שפחה ואמה יכולה לבוא לסברות תנאים אמוראים ראשונים ואחרונים סברות עמוקות ביותר, שלכאורה הם שלא בערכה כלל וכלל אלא שענין שנוגע באמת הרי שפחה ועבד כנעני יכולים להגיע בשכלם הכי מועט לעומק השכל של הנ"ל. ומכלל הן - אתה שומע לאו, כבכל עניני תורה...

ויהי רצון שביאתנו זה עתה מימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז, זאל דורכברעכען גם החשך כפול ומכופל הנ"ל, בחסד וברחמים דוקא.

בברכה לבשו"ט.

ו'תיז

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 434 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

ידוע הביאור: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'קנב.