ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תכ

ב"ה, כ"ז תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

מרת שושנה תחי'

שלום וברכה! לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבה מט"ו תמוז, ותוכנו אודות כתבת המצבה, ומבארת אשר ישנו בזה ספור אבות מסבא של הנפטר, אבל אינה מזכירה נוסח הכתבת על מצבת אבי הנפטר בנו של הסבא, שמובן שבטח הנפטר לקח חלק בעריכתה, ואם נעשתה ע"פ הספור - ה"ז הוראה למצבת הנפטר ג"כ. אלא שיש להוסיף, לדעתי, בתוארו של אבי הנפטר "הרה"ח", וכן "הי' מגדולי חסידי אדמו"ר מוה"ר שמואל ואדמו"ר מוה"ר שלום דובער, זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע", וכוונתי בכדי שיזכר שמם של נשיאי חב"ד נשיאי ישראל במצבה זו, וק"ל.

ויהי רצון שיהיו מכתבי' מכאן ולהבא אך בענינים של שמחה, שמחה שלימה.

בברכה לבשו"ט.

נ.ב.

אינה מזכירה במכתבה ע"ד עניני בריאות שלה ושל ב"ב שי' - ובטח זהו סימן אשר הדברים בסדר.

מובן שנוסח הכתובת - צ"ל דוקא בהסכמתם של יו"ח שליט"א של הנפטר.

ובטח - והוא העיקר - שיתבוננו בענין המצבה, שזוהי מצבת אבן והכתובת חרותה על אבן, אבל יו"ח הנפטר - ה"ה מצבה חי', ופעולותיהם והנהגתם בחיי היום יומים (לא רק ביום היארצייט וכיו"ב) - ה"ה כתובת החי' שעל מצבה החי', ובידם, ורק בידם, תלוי הנוסח שלה. ובסגנון חכמינו ז"ל - ברא כרעא דאבוה.

ו'תכ

מרת שושנה: חן-זהבי, בתו של הרב אברהם יהודה חן, שנפטר בתחלת השנה. ראה לעיל חט"ז אגרת ה'תתקפח.

הסבא של הנפטר: הגה"ח הרב פרץ חן.

אבי הנפטר: הגה"ח הרב דוד צבי (הרד"ץ) חן.