ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תכב

ב"ה, כ"ז תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!... באיחור זמן הגיע לידי מכתב כת"ר שי' ותוכנו, אולי טוב לעשות שידוך עם בנו שי'.

והנה ראיתי בהאברכים דכאן ובכ"מ אשר כשמתחילים לדבר עמהם מענינים כהנ"ל, הרי זה מביא תומ"י לפזור הנפש ולפעמים הכי תכופות הרי זה ללא תועלת, כיון שנמשך כמה זמן עד שמוצאים הצעה מתאימה ויהי' הענין נוגע לפועל, ובהתאם לגילו הרך של בנו שי' הרי חשש הנ"ל הוא בתוקף עוד יותר, שלכן לדעתי לאחרי שלפי דעת כת"ר יבוא הזמן לחשוב ע"ד חתונה בפועל וכן תהי' הצעה בפועל, אזי יש להתבונן באם להציע לו תיכף.